Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: Lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd Diëtist of freelance Diëtist.
Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Arts: de huisarts, tandarts of specialist door wie de Cliënt naar de Diëtist is verwezen.
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Diëtist wordt uitgeoefend.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Arts, Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen
De Diëtist geeft voedings- en dieetadvies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
In principe adviseert de Diëtist de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts. De Diëtist houdt de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4, Verhindering
Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het Praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de Diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist doorgeeft is de Diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5, Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de Diëtist de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Dit is wettelijk vastgesteld op 58.80 euro per uur. De cliënt heeft recht op max. 4 behandeluren, welke vergoedt worden vanuit de basiszorgverzekering. (houd er rekening mee dat het eigen risico van toepassing is)

Artikel 6, Betaling en declaraties
De Diëtist stuurt maandelijks een overzicht van de declaraties door middel van een factuur naar de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk om bij te houden of er geen overschrijding van het aantal vergoede uren plaats vindt. Indien dit gebeurd is cliënt zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan de diëtist.
Bij niet betaling binnen de gestelde datum is de Diëtist gerechtigd om van af de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7, Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan de Diëtist verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van de Diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 8, Aansprakelijkheid
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist.

Artikel 9, Klachtrecht
In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de Cliënt gerechtigd een klacht in te dienen bij de landelijke Klachten Commissie Paramedici 1e lijn van het Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. De informatie hierover is op aanvraag verkrijgbaar bij de Diëtist.

Contact en Spreekuurlocaties en -tijden

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie

Telefoon nummer: 038-88 88 777

E-mail: info@dietistciliaborninkhof.nl

Fysiotherapie Holtenbroek, Haydnstraat 4.
- Maandavond van 17:45 uur tot 21:30 uur.
- Donderdag van 09:00 tot 14:30.

Huisartsenpraktijk Assendorp, assendorperdijk 70
- Vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Huisbezoeken op medische indicatie mogelijk